Lidé mají často představu, že být křesťanem znamená, že člověk musí dodržovat seznam omezujících zákazů a příkazů, modlit se, chovat se mravně, věřit v Boha, chodit do kostela, mít rád své bližní a nastavit druhou tvář. To je ale značně nepřesný popis.

Křesťanem člověk není od svého narození, ale stane se jím, když pozná Boží lásku a svou vlastní hříšnost, obrátí se k Ježíši Kristu a z celého srdce uvěří, že On vzal na sebe naše hříchy, byl místo nás ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých.

Hřích (naše nevíra, špatné skutky, slova, postoje a myšlení) je jako hluboká propast, která nás odděluje od svatého Boha. Není v našich silách, abychom tuto propast sami překonali. Proto Bůh z lásky k nám přišel do tohoto světa jako Ježíš Kristus, aby vytvořil cestu, po které k němu můžeme opět přijít. Hřích způsobuje smrt, odsouzení a věčné utrpení, ale Bůh má pro nás věčný život v jeho lásce a požehnání.

Římanům 3:23-24 Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.

Ježíš svou smrtí na kříži zaplatil trest za naše viny, jimiž jsme se všichni provinili vůči Bohu a bližním.

Když uvěříme v Ježíše, přijmeme jej jako svého Pána a Spasitele a požádáme jej za odpuštění svých hříchů, Bůh nás přijme, odpustí nám a očistí nás. V našem srdci se stane zázrak – co je staré, pominulo, a vše je učiněno nové. Starý život v hříchu skončil a my jsme se znovu duchovně narodili ve svatosti a čistotě k novému životu s Kristem. Od této chvíle jsme křesťany, následovníky Krista, v nichž Kristus přebývá. Není to jenom záležitost nějakého silného přesvědčení, ale skutečně dojde v ten okamžik Boží mocí k nadpřirozené proměně srdce. Víme, že nás Bůh přijal, odpustil nám a dal nám věčný život. Jeho Duch svatý to jasně potvrzuje svou přítomností v našem nitru. Náš vztah s Bohem byl obnoven. Zakoušíme, že nás miluje a že mu můžeme plně důvěřovat. Proto z celého srdce chceme jeho lásku opětovat a následovat jej. Být křesťanem není o úsilí zasloužit si Boží lásku a přízeň, ale znamená to žít naplno život s vděčností Bohu, že nám svoji lásku již dal a přijal nás, když jsme se k němu obrátili.

List Římanům 5:5 Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

List Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.

List Galatským 2:16 ….. víme, že člověk není ospravedlňován ze svých skutků, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků, protože ze svých skutků nebude ospravedlněn žádný člověk.

List Galatským 2:20 Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.