Věřit v Boha pro nás znamená, že je takový, jak se zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu a jak se nám dává poznat skrze svého Ducha a své slovo zapsané v Bibli. Spolu s ostatními křesťanskými církvemi se plně hlásíme k Apoštolskému vyznání víry:
„Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.“

Věříme v nadpřirozené působení Ducha svatého v naší době.

Věříme, že Ježíš Kristus uzdravuje nemocné, vysvobozuje z moci zla a hříchu, ukazuje cestu a vyslýchá modlitby věřících. Jsme součástí protestantského směru církve a konkrétně její evangelikální – charismatické části. Bližší informace o struktuře a fungování Církve Křesťanská společenství a o hodnotách, které jsou pro nás důležité, najdete v (Základním dokumentu CKS).