Každou neděli se společně scházíme, abychom konali bohoslužbu. Již první křesťané se scházeli pravidelně v neděli, kterou nazývali dnem Páně, protože v neděli byl vzkříšen Pán Ježíš z mrtvých a ukázal se jim. Cílem bohoslužby je uctívat Boha a děkovat mu za spásu modlitbami a písněmi, naslouchat kázání, které je založené na Bibli, navzájem si sloužit v lásce a moci Ducha Božího a povzbuzovat se ve víře tím, co jsme s Bohem prožili. Pravidelně slavíme Památku Páně, kdy přijímáme víno a chléb. Víno je symbolem krve Krista, jež byla za nás prolita na kříži na odpuštění našich hříchů, a chléb představuje tělo Krista, které bylo za nás vydáno na smrt, abychom měli život věčný. Tím, že je ve víře přijímáme jako pokrm, účastníme se aktivně toho, co Ježíš pro nás vykonal a co nám daroval, tedy odpuštění hříchů a život věčný.

Během bohoslužeb se snažíme rozvíjet vzájemné vztahy členů církve a věnujeme se též přítomným návštěvníkům.

Příprava bohoslužby obvykle začíná asi půl nebo třičtvrtě hodiny před začátkem. Chystáme aparaturu, písničky na promítání. U vchodu vítá všechny příchozí člen vítací služby, který také uvede hosty do sálu a rád odpoví na jejich případné otázky.

Postupně přichází nebo přijíždí víc lidí, ať už členů společenství či návštěvníků. Věková skladba lidí je pestrá, od nejmladších batolat po nejstarší v důchodovém věku. Před začátkem shromáždění spolu často lidé mluví v družných rozhovorech, vepředu se obvykle modlí skupinka vedoucích za průběh bohoslužeb, děti si hraji v besídce.

Vedoucí bohoslužeb, který je zodpovědný za jejich průběh a směřování, zahájí shromáždění přivítáním přítomných a hostů, modlitbou a krátkým úvodem, což může být například vhodná pasáž z Bible nebo čerstvá osobní zkušenost o tom, co prožil s Bohem. Vedoucí dále stručně představí program bohoslužeb.

Po úvodu dostává prostor hudební skupina. Časté je zpívání a hraní s kytarou a dvěma zpěváky, kteří vedou ve zpěvu ostatní přítomné. Texty písní se promítají na stěnu, takže návštěvníci se je mohou snadno naučit. I mezi písněmi je možné se modlit nahlas a vzdávat tak Bohu díky. Na závěr bloku písní je obvykle prostor pro účastníky bohoslužby, aby se krátce sdíleli o tom, jak s nimi Bůh jednal v uplynulém týdnu nebo co vnímají, že jim Duch svatý aktuálně položil na srdce pro společný užitek a zbudování.

Po písních začíná program pro děti na dětské besídce ve vedlejší místnosti.

Dále následuje kázání, které je důležitým bodem bohoslužeb. Kazatel vychází vždy z textů Bible, přináší posluchačům jejich srozumitelný výklad a použití v praktickém každodenním životě. Témata jsou různá a pestrá. Jejich středem je Boží Syn Ježíš Kristus a týkají se například víry v Boha, lásky, naděje, radosti a pokoje, vyznání a odpuštění hříchů, vzkříšení, věčného života, Božího soudu a dále nejrůznějších praktických oblastí života člověka ve světle Božího slova. Součástí tohoto bloku mohou být i modlitby za uzdravení nebo jiné potřeby.

Na závěr shromáždění je prostor pro aktuální oznámení (plánované akce, prosby o modlitby a podobně), probíhá dobrovolná sbírka a modlitby za ty, kteří mají v nadcházejícím týdnu narozeniny a úplně nakonec závěrečné požehnání. Délka trvání shromáždění je kolem dvou hodin. Někdy může shromáždění skončit později, zrovna tak jako může skončit dřív. I po skončení zbývá dost prostoru, který lidé většinou využívají na vzájemné rozhovory.

Bohoslužby jsou otevřené pro veřejnost.

Kromě bohoslužeb se též scházíme v menším počtu v takzvaných skupinkách, které se konají pravidelně během týdne buďto ve sborové modlitebně nebo po domácnostech. Skupinky jsou výborným prostorem pro vytváření a rozvíjení přátelských vztahů mezi věřícími, hlubší studium Bible, modlitbu a vzájemnou službu.