Někteří jej považují za velkého učitele, jiní za proroka, další ani nevěří, že skutečně existoval. Přitom zásadním způsobem změnil světové dějiny. Pisatelé Nového zákona zaznamenali jeho narození, život, ukřižování a vzkříšení ve čtyřech evangeliích. Starý zákon předpovídal detaily jeho příchodu a popisoval jeho službu a poslání. Celý izraelský národ podle proroctví Božího muže Daniela očekával příchod Mesiáše právě v době, kdy se Ježíš narodil. Náhoda? I starověké mimobiblické nekřesťanské zdroje potvrzují jeho existenci. Kdo tedy je ježíš Kristus?

Bible jej představuje jako Spasitele lidstva, jako Božího Syna, osobu Boží Trojice. Ježíš se narodil na Zemi v určený čas skrze Ducha svatého z panny Marie, aby jako náš zástupce vzal na sebe naše hříchy. Jako Boží Beránek, plně Bůh a plně člověk, byl za nás obětován na kříži, aby vymazal naše viny, náš dluh vůči Stvořiteli. Stal se jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Přišel, aby zachránil hříšné a ztracené. Řekl, že je Cesta, Pravda i Život. Kdo v něj věří, má život věčný a na Poslední soud nepřijde. Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a vyháněl démony.

Třetího dne po svém ukřižování vstal z mrtvých. Smrt jej nemohla udržet, protože se nikdy nedopustil hříchu.

Ukázal se svým učedníkům a po čtyřiceti dnech vystoupil do nebe k Bohu Otci, odkud se vrátí ve svůj čas, aby se ujal spravedlivé vlády nad celou zemí. Je Mesiášem, to znamená pomazaným králem, kterého očekává Izrael. Je láskou, přítelem a dobrým pastýřem. Je Králem králů a Pánem pánů, před nímž se jednou každé koleno pokloní a každý jazyk vyzná, že On je Pán. Je věčný, je Alfa i Omega, počátek i konec. Je Slovem Božím. Skrze něj byl stvořen svět a vše, co je.

Janovo evangelium 1. 1. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je ten, o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ -- Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.