Důvodů, proč věřit v Boha, je celá řada. Bible uvádí například tento: „Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.“ (list Římanům 1:20). Mnoho lidí by jistě souhlasilo s tím, že když pozorujeme úžasnou promyšlenost a krásu živé i neživé přírody – hory, lesy, oceány, zvířata, člověka či vesmír s jeho miliardami hvězd, tak si silně uvědomujeme, že to vše není jen tak, samo od sebe, ale stojí za tím geniální autor. Řada lidí má také osobní zážitky s něčím nadpřirozeným, duchovním, co nejde popsat ani vysvětlit pouze pojmy a měřítky materiálního, viditelného světa. Bible sama je toho důkazem. Tato kniha obsahuje texty, které předpovídají budoucí události staletí, ba dokonce tisíciletí před tím, než se staly. Tyto předpovědi, které nazýváme proroctví, se naplnily s dokonalou přesností. Izraelským prorokům z doby Starého zákona Bůh zjevil, že se sám narodí jako člověk, Mesiáš, aby vzal na sebe hříchy lidstva a nesl náš trest – smrt. Tímto způsobem měl být člověk usmířen s Bohem. Proroctví v Bibli zjevovala detaily příchodu Mesiáše:

narodí se z dívky – panny v Betlémě
bude potomkem izraelského krále Davida
ve stejné době budou zavražděni chlapci v Betlémě
bude žít Egyptě, odkud se vrátí do Izraele
bude jej předcházet prorok
bude žít v Galileji
utiší moře
bude uzdravovat a mluvit v podobenstvích
vjede na oslíku do Jeruzaléma
bude zrazen přítelem za 30 stříbrných, ty budou dány hrnčíři
bude zavržen vlastním národem
bude pohřben v hrobě bohatého muže
bude vzkříšen třetího dne

A mnohá další proroctví, pro která zde nemáme dostatek prostoru.

Nový zákon pak popisuje, jak se všechna tato proroctví přesně naplnila v narození, životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, Božího Syna, Beránka obětovaného za hříchy světa. Důkazem toho, že se tak skutečně stalo, jsou tato fakta:

  • Jeho učedníci, kteří tyto události zažili a zapsali, položili za své svědectví životy. Pokud by si to vše vymysleli, jistě by to radši přiznali.
  • Zvěst o vzkříšení Krista během několika staletí proměnila mnohé národy Blízkého východu, části Afriky a Evropy na křesťanské, dokonce náš letopočet se počítá od Krista. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, tato zvěst by nikdy nemohla mít takový účinek.
  • Nespočetné životní příběhy lidí během dějin až po současnost, jejichž život byl setkáním s Kristem a vírou v něj od základu a radikálně změněn. Tito lidé přijali a zažili odpuštění hříchů a dosvědčují spolu s prvními učedníky, že Bůh existuje, Ježíš je Boží Syn a Spasitel, který nás svou smrtí na kříži zachránil.

Co o tom říká Bible?

Izajáš 53:5-6 Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.

Janovo evangelium 11:25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“

Janovo evangelium 3:16-17 Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.

Zjevení Janovo 21:8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.

List Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.

Toto vše jsou velice pádné důvody, proč věřit v Boha a v Ježíše Krista, jeho Syna. On nás miluje a udělal ze své strany vše pro naši záchranu. Nyní jeo na každém z nás, jak mu odpovíme. Jde o naši věčnost. Bible nás vyzývá, abychom v něj celým srdcem uvěřili, požádali jej o odpuštění našich hříchů, přijali ho jako svého Pána a Spasitele, dali se pokřtít a stali se jeho učedníky.

Začít je opravdu jednoduché

Stačí, když v Ježíše Krista uvěříte, rozhodnete se s jeho pomocí vzepřít hříchu a začnete nový život podle Boží vůle popsané v Bibli. Je důležité, abyste to řekli nahlas Bohu v modlitbě. Například takto:

„Pane Ježíši Kriste, děkuji, že mě miluješ. Věřím, že jsi Bůh a Pán nebe i země. Věřím, že jsi vzal mé hříchy na sebe, byl jsi za mne ukřižován a třetího dne vzkříšen z mrtvých. Prosím odpusť mi všechny mé viny a očisti mě. Přijmi mě, přijď do mého života a udělej ze mě nového člověka. Odevzdávám ti nyní svůj život a rozhoduji se následovat tě z celého srdce. Amen.“

Jestliže vaše modlitba byla upřímná a pravdivá, buďte si jisti, že vás Bůh vyslyšel a přijal vás. Bude vám ve vašem novém životě pomáhat. Rozvíjejte svoji víru. Modlete se, jednoduše mluvte každý den s Bohem. Začněte číst Bibli, nejlépe Nový zákon, kde se o Ježíši Kristu dozvíte více.

Srdečně vás zveme k nám do Křesťanského společenství v Klatovech.

Rádi vás uvidíme a pomůžeme vám.

Jste vítáni!